Wojciech Czernik

Właściwość organów przy kontroli podatkowej

Kontrolę podatkową przeprowadzają naczelnicy urzędów skarbowych. Ich właściwość wynika z miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika. W konsekwencji do kontroli podatkowej właściwy jest urząd skarbowy, w którym na co dzień rozliczamy podatki przedsiębiorstwa. Od tej zasady przewidziane zostały jednak pewne wyjątki.

Zmiana adresu zamieszkania bądź siedziby

Zmiana adresu zamieszkania bądź siedziby zazwyczaj skutkuje zmianą organu właściwego do przeprowadzenia kontroli. Nie będzie tak jednak w dwóch przypadkach:

  • gdy organ wszczął już kontrolę bądź postępowanie podatkowe;
  • gdy organ zakończył kontrolę podatkową, ale nie wszczął postępowania podatkowego.

W takiej sytuacji organem właściwym do przeprowadzenia kontroli wciąż pozostaje ten sam organ, który wszczął kontrolę lub postępowanie.

Szczególny tryb wyznaczania właściwego organu

Szef Krajowej Administracji Skarbowej może również upoważnić do przeprowadzenia kontroli inny organ, niż organ właściwy miejscowo. Jednakże aby kontrola została przeprowadzona w tym szczególnym trybie, musi istnieć uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa lub konieczność zabezpieczenia dowodów jego popełnienia. W konsekwencji kontrola podatkowa lub postępowanie podatkowe może zostać wszczęte u podatnika przez naczelnika urzędu skarbowego nawet z innego województwa.

Kontrola w zakresie stosowania porozumień cenowych

Kontrolę podatkową, której celem jest sprawdzenie stosowania uzgodnionej metody ustalania cen transferowych między podmiotami powiązanymi, przeprowadza Szef Administracji Skarbowej.

Pamiętaj, że niezależnie od tego, jaki organ będzie kontrolował twoje rozliczenia podatkowe, kontrola podatkowa co do zasady powinna być zapowiedziana. Więcej na ten temat dowiesz się w artykule Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej.

Czeka Cię kontrola rozliczeń podatkowych? Zapoznaj się z naszym Przewodnikiem po kontroli, w którym znajdziesz więcej odpowiedzi na nurtujące Cię pytania.

Wojciech Czernik
Michał Markiewicz