Wojciech Czernik

Właściwość organów i wszczęcie kontroli celno-skarbowej

Kontrolę celno-skarbową prowadzą naczelnicy urzędów celno-skarbowych. W przeciwieństwie do kontroli podatkowej, wszczęcie kontroli celno-skarbowej następuje bez wcześniejszego zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli.

Właściwość organów przy kontroli celno-skarbowej

Organem, który prowadzi kontrolę celno-skarbową, jest naczelnik urzędu celno-skarbowego. Aktualnie w Polsce funkcjonuje szesnaście urzędów celno-skarbowych. Zasadniczo obszar działania urzędu celno-skarbowego pokrywa się z terytorium województwa, jednakże trzeba wiedzieć, że formalnie każdy z naczelników urzędów celno-skarbowych jest uprawniony do przeprowadzania kontroli na terytorium całego kraju. W konsekwencji ich zasięg terytorialny nie jest w żaden sposób ograniczony, co w praktyce oznacza możliwość wszczęcia kontroli celno-skarbowej przez naczelnika urzędu skarbowego z innego województwa.

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej

Kontrola podatkowa musi być co do zasady poprzedzona zawiadomieniem o zamiarze wszczęcia kontroli. Więcej na ten temat dowiesz się artykule Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej.

Kontrola celno-skarbowa jest natomiast przeprowadzana bez wcześniejszego zawiadomienia. W zakresie przestrzegania przepisów prawa podatkowego wszczęcie kontroli celno-skarbowej zasadniczo następuje z urzędu, w dniu doręczenia kontrolowanemu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli. Kontrolujący nie mają przy tym obowiązku okazania legitymacji służbowej – legitymację służbową okazuje się na żądanie kontrolowanego.

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej powinno zawierać:
1) oznaczenie organu;
2) datę i miejsce wystawienia;
3) wskazanie kontrolujących przeprowadzających kontrolę celno-skarbową;
4) oznaczenie kontrolowanego;
5) wskazanie zakresu kontroli celno-skarbowej i przewidywany termin jej zakończenia;
6) podpis osoby udzielającej upoważnienia;
7) pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego.

Jeżeli kontrolowanym jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej (np. spółka z o.o. lub spółka komandytowa), upoważnienie doręcza się członkowi zarządu, wspólnikowi albo innej osobie upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego lub prowadzenia jego spraw, albo osobie upoważnionej do odbioru korespondencji. Jeżeli natomiast kontrolowanym jest zakład podmiotu zagranicznego, upoważnienie doręcza się osobie faktycznie kierującej, nadzorującej lub reprezentującej działalność prowadzoną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kontrola „na legitymację”

W razie nieobecności kontrolowanego, reprezentanta kontrolowanego lub osoby upoważnionej do odbioru korespondencji kontrola celno-skarbowa może być wszczęta po okazaniu legitymacji służbowej pracownikowi kontrolowanego lub w obecności przywołanego świadka, którym powinien być funkcjonariusz publiczny, który nie jest pracownikiem izby administracji skarbowej albo funkcjonariuszem. Kontrola celno-skarbowa może zostać wszczęta na podstawie legitymacji służbowej również wtedy, gdy zaistnieje podejrzenie, że nie są przestrzegane przepisy oraz okoliczności faktyczne uzasadniają niezwłoczne przeprowadzenie kontroli celno-skarbowej. W obu przypadkach organ ma jednak obowiązek bez zbędnej zwłoki dostarczyć upoważnienie kontrolowanemu.

Korekta deklaracji po wszczęciu kontroli celno-skarbowej

W terminie 14 dni od dnia doręczenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli możemy skorygować uprzednio złożone deklaracje w zakresie objętym kontrolą celno-skarbową. Jeśli naczelnik urzędu celno-skarbowego uwzględni złożoną korektę, doręczone zostanie nam stosowne zawiadomienie, które kończy kontrolę celno-skarbową. W przeciwnym razie kontrola trwa dalej, natomiast kolejną korektę będziemy mogli złożyć dopiero po otrzymaniu wyniku kontroli.

Czeka Cię kontrola rozliczeń podatkowych? Zapoznaj się z naszym Przewodnikiem po kontroli, w którym znajdziesz więcej odpowiedzi na nurtujące Cię pytania.

Wojciech Czernik
Michał Markiewicz