Michał Markiewicz

Termin przedawnienia zobowiązania podatkowego

Zobowiązania podatkowe zasadniczo przedawniają się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Po upływie tego terminu organ podatkowy nie może skutecznie żądać od nas zapłaty podatku. W praktyce występują jednak pewne zdarzenia, które powodują zawieszenie bądź przerwanie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego

Zawieszenie biegu terminu przedawnienia polega na tym, że bieg terminu przedawnienia zatrzymuje się, a po ustaniu przeszkody powodującej jego zatrzymanie biegnie dalej. Oznacza to, że do okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego dolicza się czas, w trakcie którego bieg terminu przedawnienia podlegał zawieszeniu.

Przyczyną zawieszenia biegu terminu przedawnienia mogą być rozmaite sytuacje. Do najistotniejszych można jednak zaliczyć:

  • wszczęcie postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, o którym podatnik został zawiadomiony, jeżeli podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia wiąże się z niewykonaniem zobowiązania podatkowego;
  • wniesienie skargi do sądu administracyjnego na decyzję dotyczącą zobowiązania podatkowego;
  • wydanie decyzji o odroczeniu płatności lub rozłożeniu na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej;
  • doręczenia zarządzenia zabezpieczenia w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

W przywołanych wyżej sytuacjach termin przedawnienia biegnie dalej odpowiednio:

  • po dniu prawomocnego zakończenia postępowania;
  • po dniu doręczenia organowi podatkowemu odpisu orzeczenia sądu administracyjnego, ze stwierdzeniem jego prawomocności;
  • do dnia terminu płatności odroczonego podatku lub zaległości podatkowej, ostatniej raty podatku lub ostatniej raty zaległości podatkowej;
  • wygaśnięcia decyzji o zabezpieczeniu.

W praktyce organy podatkowe często nadużywają instytucji zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego jedynie w celu wydłużenia terminu, w którym mogą skutecznie żądać zapłaty podatku. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule Wydłużanie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Przerwanie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego

Przerwanie biegu terminu przedawnienia oznacza, że termin przedawnienia biegnie od nowa. Istnieją dwie przyczyny, które powodują przerwanie biegu tego terminu. Pierwszą z nich jest ogłoszenie upadłości, natomiast drugą zastosowanie środka egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony.

W pierwszym przypadku termin przedawnienia biegnie na nowo od dnia następującego po dniu uprawomocnienia się postanowienia o zakończeniu lub umorzeniu postępowania upadłościowego. Z kolei po przerwaniu biegu terminu przedawnienia na skutek zastosowania środka egzekucyjnego biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu, w którym zastosowano środek egzekucyjny.

Masz wątpliwości, czy Twoje zobowiązanie podatkowe uległo przedawnieniu? Skontaktuj się ze specjalistami Kancelarii PragmatIQ.