Protokół kontroli podatkowej

Otrzymanie protokołu kontroli kończy kontrolę podatkową. Warto jednak pamiętać, że jako kontrolowany masz prawo złożyć zastrzeżenia lub wyjaśnienia do protokołu. Protokół kontroli Kontrola podatkowa zostaje zakończona w dniu doręczenia protokołu kontroli. Inaczej jest jednak w przypadku kontroli celno-skarbowej, która kończy się wydaniem wyniku kontroli. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule Wynik kontroli celno-skarbowej. Protokół kontroli podatkowej jest sporządzany w dwóch egzemplarzach, z których jeden doręcza …

Skarga do sądu administracyjnego

Na decyzję wydaną przez dyrektora izby administracji skarbowej, czy też naczelnika urzędu celno-skarbowego – działającego jako organ drugiej instancji – przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Aby jednak sąd rozpatrzył naszą skargę, musi ona spełniać szereg wymogów dotyczących treści oraz terminu i sposobu jej wniesienia. Skarga na decyzję organu podatkowego Jeżeli nie zgadzamy się z rozstrzygnięciem organu drugiej instancji, możemy zaskarżyć wydaną decyzję do …