Kto ponosi odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe spółki osobowej?

W spółkach osobowych zasadniczo nie ma zarządu a za zobowiązania spółek mogą odpowiadać ich wspólnicy. Jednak odpowiedzialność ta nie jest jednakowa w każdej spółce i nie zawsze dotyczy wszystkich wspólników. Spółki osobowe nie są osobami prawnymi, jednak posiadają zdolność prawną (zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków) oraz zdolność procesową (możliwość pozywania i bycia pozywanym). Charakterystyczną cechą spółek osobowych oraz spółki cywilnej jest brak organów, które reprezentowałyby je w obrocie …

Jak liczyć termin wskazany w wezwaniu z urzędu skarbowego?

Osoby, które otrzymują wezwanie z urzędu skarbowego, często zastanawiają się, w jaki sposób należy liczyć wskazany w wezwaniu termin. Tymczasem liczenie terminów podatkowych jest bardzo proste – wystarczy jedynie pamiętać o kilku zasadach. Termin w wezwaniu z urzędu skarbowego Wzywając do złożenia wyjaśnień, zeznań lub przedłożenia dokumentów – w zależności od tego, co wynika z treści wezwania – organ podatkowy wyznacza wezwanej osobie termin, w którym powinna …

Procedury kontroli cen transferowych

W ostatnich latach organy podatkowe przejawiają coraz większe zainteresowanie tematem cen transferowych. Towarzyszy temu systematyczny wzrost liczby kontroli dotyczących transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, o czym informowaliśmy na naszym portalu Powiązane.pl w artykule Kontrola cen transferowych. Warto zatem widzieć, jakimi środkami dysponują organy podatkowe w zakresie weryfikacji realizacji obowiązków wynikających z przepisów o cenach transferowych. Czynności sprawdzające Podstawową procedurą, po którą sięgają organy podatkowe …

Zabezpieczenie wykonania zobowiązania podatkowego

Organ podatkowy w pewnych przypadkach ma możliwość zabezpieczenia wykonania zobowiązania podatkowego przed terminem płatności lub wydaniem decyzji wymiarowej. Musi jednak wykazać, że istnieje uzasadniona obawa niewykonania zobowiązania przez podatnika. Przesłanki zabezpieczenia wykonania zobowiązania podatkowego Zobowiązanie podatkowe przed terminem płatności może być zabezpieczone na majątku podatnika, jeżeli: zachodzi uzasadniona obawa, że nie zostanie ono wykonane, podatnik trwale nie uiszcza wymagalnych zobowiązań o charakterze publicznoprawnym lub …

Wezwanie z urzędu skarbowego

W uzasadnionych przypadkach organ może wezwać podatnika do złożenia wyjaśnień, zeznań, przedłożenia dokumentów lub dokonania innej czynności. Niestawienie się lub niewykonanie innych obowiązków wskazanych w wezwaniu może czasami skutkować nałożeniem kary porządkowej. Wezwanie z urzędu skarbowego Gdy jest to niezbędne dla wyjaśnienia stanu faktycznego lub rozstrzygnięcia sprawy, organ podatkowy może wezwać stronę postępowania lub inne osoby do złożenia wyjaśnień, zeznań, przedłożenia dokumentów …

Skarga na bezczynność organu podatkowego

Organy podatkowe powinny działać w sprawie wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia. W praktyce często zdarza się jednak, że postępowania trwają miesiącami lub nawet latami. Co można zrobić w takiej sytuacji? Termin załatwienia sprawy w postępowaniu podatkowym Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania. W sprawach …

Postępowanie podatkowe po kontroli podatkowej lub celno-skarbowej

W razie niezłożenia korekty deklaracji podatkowej uwzględniającej nieprawidłowości ujawnione w trakcie kontroli podatkowej organ podatkowy może w terminie 6 miesięcy od jej zakończenia wszcząć postępowanie podatkowe. W przypadku niezłożenia korekty deklaracji uwzględniającej ustalenia kontroli celno-skarbowej, kontrola ta przekształca się w postępowanie podatkowe „automatycznie”. Wszczęcie postępowania podatkowego Datą wszczęcia postępowania lub przekształcenia się kontroli celno-skarbowej w postępowanie podatkowe jest dzień doręczenia podatnikowi postanowienia …

Decyzja organu podatkowego

Postępowanie podatkowe w danej instancji kończy się wraz z wydaniem decyzji. Otrzymanie decyzji określającej lub ustalającej zobowiązanie podatkowe nie zawsze oznacza jednak, że musimy od razu zapłacić podatek. Decyzja podatkowa Organ podatkowy orzeka w sprawie w drodze decyzji, która rozstrzyga sprawę co do jej istoty albo w inny sposób kończy postępowanie w danej instancji. Decyzję doręcza się stronie na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zazwyczaj, …

Odwołanie od decyzji podatkowej

Jeżeli nie zgadzamy się z decyzją organu podatkowego, możemy wnieść od niej odwołanie. Jednak aby odwołanie było skuteczne, musi spełniać określone w ordynacji podatkowej wymogi. Wniesienie odwołania od decyzji Od decyzji podatkowej wydanej w pierwszej instancji przysługuje odwołanie do organu wyższego stopnia. Przykładowo, odwołanie od decyzji naczelnika urzędu skarbowego będzie rozpatrywał dyrektor izby administracji skarbowej. Od powyższej zasady istnieją jednak wyjątki. W pewnych sytuacjach …