Czy w przypadku braku przekazania informacji o schemacie podatkowym istnieje możliwość złożenia czynnego żalu?

Kodeks karny skarbowy w odniesieniu do niewyzywania się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych (MDR) przewiduje karę grzywny, która w zależności od okoliczności może wynieść od kilkuset do nawet kilkudziesięciu milionów złotych. W przypadku braku złożenia takiej informacji istnieje jednak możliwość uwolnienia się od odpowiedzialności karnoskarbowej poprzez złożenie tzw. czynnego żalu. Obowiązek przekazywania informacji o schematach podatkowych (MDR) Z dniem 1 stycznia 2019 r. w życie weszły regulacje, …

Od kwietnia 2020 r. czynny żal złożysz również przez internet

Dotychczas czynny żal mógł być wnoszony wyłącznie w formie papierowej lub ustnej, co wiązało się z koniecznością wizyty w urzędzie skarbowym. Ustawa o tarczy antykryzysowej wprowadziła jednak możliwość złożenia czynnego żalu przez internet. Czynny żal Podatnik, który naruszył przepisy podatkowe, musi liczyć się z wszczęciem przez organ podatkowy postępowania karnego skarbowego. Najczęściej postępowanie karne skarbowe wszczynane jest z powodu braku zapłaty podatku lub …

Wydłużanie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego

Zobowiązania podatkowe co do zasady przedawniają się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Organy podatkowe dysponują jednak środkami, które umożliwiają wydłużanie tego terminu. Warto pamiętać, że takie działania nie zawsze są zgodnie z prawem. Zawieszenie biegu terminu przedawnienia Zawieszenie biegu terminu przedawnienia polega na tym, że bieg terminu przedawnienia zatrzymuje się, a po ustaniu przeszkody powodującej …

Niezłożenie deklaracji podatkowej w terminie

Niezłożenie przez podatnika deklaracji w terminie zasadniczo stanowi wykroczenie skarbowe podlegające karze grzywny. W takim wypadku warto pamiętać o możliwości zawiadomienia organu o popełnieniu czynu zabronionego, czyli o tzw. czynnym żalu. Konsekwencje niezłożenia deklaracji podatkowej w terminie Podatnik, który mimo ujawnienia przedmiotu lub podstawy opodatkowania nie złożył w terminie deklaracji podatkowej, zgodnie z kodeksem karnym skarbowym podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. Może być ona wymierzona …

Postępowanie karne skarbowe

W przypadku działań kontrolnych ze strony organów podatkowych, skutkujących negatywnymi dla podatnika ustaleniami, zawsze trzeba liczyć się z wszczęciem przez organ podatkowy postępowania karnego skarbowego. Postępowanie karne skarbowe Zaniżenie podstawy opodatkowania, wykazanie nieprawdziwych informacji w deklaracji, złożenie deklaracji po terminie, niezaktualizowanie danych w zgłoszeniu identyfikacyjnym – wymienione powyżej zachowania podatnika są jedynie przykładowymi, które mogą skutkować poniesieniem przez podatnika odpowiedzialności karnej skarbowej.   …