Uprawnienia i obowiązki kontrolującego przy kontroli podatkowej

Kontrola podatkowa ma na celu sprawdzenie, czy podatnik wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Aby cel ten mógł być skutecznie realizowany, kontrolującym przysługuje szereg uprawnień. Jednocześnie warto pamiętać, że kontrolujący posiadają nie tylko uprawnienia, ale również określone obowiązki. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jakie uprawnienia i obowiązki mają kontrolujący podczas kontroli celno-skarbowej, zapoznaj się z artykułem Uprawnienia i obowiązki kontrolującego przy kontroli celno-skarbowej. …

Prawa i obowiązki kontrolowanego

Procedury związane z kontrolą podatkową oraz celno-skarbową nakładają na kontrolowanego podatnika określone prawa i obowiązki. O ile jednak w obu rodzajach kontroli kontrolowanemu przysługują podobne prawa, tak w kontroli celno-skarbowej katalog obowiązków jest znacznie szerszy. Prawa kontrolowanego Zarówno w kontroli podatkowej, jaki i kontroli celno-skarbowej, kontrolowany ma m.in. prawo do: czynnego udziału w czynnościach kontrolnych; działania za pośrednictwem pełnomocnika (np. doradcy podatkowego); wglądu w akta sprawy, sporządzania …

Miejsce i czas prowadzenia kontroli podatkowej

Warto pamiętać, że czynności w ramach kontroli podatkowej mogą być przeprowadzane jedynie w wyznaczonych miejscach i jedynie przez określony czas. Jeżeli upłynął wskazany w upoważnieniu termin zakończenia kontroli, a przy tym nie został wyznaczony nowy termin, zebrane po jego upływie dokumenty nie mogą stanowić dowodu w postępowaniu podatkowym. Miejsce prowadzenia kontroli Czynności w ramach kontroli podatkowej mogą być przeprowadzane w: siedzibie kontrolowanego, miejscu, gdzie przechowywana jest dokumentacja, …

Kontrola podatkowa a celno-skarbowa

Od 1 marca 2017 r. równolegle funkcjonują dwa rodzaje kontroli – kontrola podatkowa oraz kontrola celno-skarbowa. Zdarza się, że potocznie nazwy tych kontroli są używane zamiennie, jednak należy pamiętać, że w rzeczywistości obie procedury bardzo istotnie się od siebie różnią. Kontrola podatkowa i celno-skarbowa – różnice Kontrola podatkowa ma na celu sprawdzenie, czy podatnik wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Zakres kontroli …

Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej

Pismo zatytułowane „Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej” jest zazwyczaj pierwszym dokumentem, z jakim styka się podatnik w konfrontacji z działem kontroli urzędu skarbowego.   Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli Kontrola podatkowa co do zasady musi być poprzedzona zawiadomieniem o zamiarze wszczęcia kontroli. Dopiero po upływie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia organ może wszcząć kontrolę. Jednocześnie w przypadku, gdy w przeciągu 30 dni od dnia doręczenia kontrola nie zostanie …

Wszczęcie kontroli podatkowej

Wszczęcie kontroli podatkowej powinno nastąpić poprzez doręczenie imiennego upoważnienia do jej przeprowadzenia oraz okazanie legitymacji służbowej. Warto pamiętać, że wszczęcie kontroli podatkowej przebiega inaczej, niż wszczęcie kontroli celno-skarbowej. O wszczęciu kontroli celno-skarbowej przeczytasz w artykule Właściwość organów i wszczęcie kontroli celno-skarbowej. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli Upoważnienie doręcza się kontrolowanemu lub jego pełnomocnikowi. Jeżeli kontrolowanym jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca …

Protokół kontroli podatkowej

Otrzymanie protokołu kontroli kończy kontrolę podatkową. Warto jednak pamiętać, że jako kontrolowany masz prawo złożyć zastrzeżenia lub wyjaśnienia do protokołu. Protokół kontroli Kontrola podatkowa zostaje zakończona w dniu doręczenia protokołu kontroli. Inaczej jest jednak w przypadku kontroli celno-skarbowej, która kończy się wydaniem wyniku kontroli. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule Wynik kontroli celno-skarbowej. Protokół kontroli podatkowej jest sporządzany w dwóch egzemplarzach, z których jeden doręcza …

Skarga do sądu administracyjnego

Na decyzję wydaną przez dyrektora izby administracji skarbowej, czy też naczelnika urzędu celno-skarbowego – działającego jako organ drugiej instancji – przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Aby jednak sąd rozpatrzył naszą skargę, musi ona spełniać szereg wymogów dotyczących treści oraz terminu i sposobu jej wniesienia. Skarga na decyzję organu podatkowego Jeżeli nie zgadzamy się z rozstrzygnięciem organu drugiej instancji, możemy zaskarżyć wydaną decyzję do …