Nabycie sprawdzające – nowa procedura kontroli podatników od 2022 r.

Projekt ustawy nowelizującej przepisy podatkowe w ramach tzw. Polskiego Ładu zakłada utworzenie nowej procedury kontroli podatników – nabycia sprawdzającego. Czym właściwie będzie ta procedura i jak będzie przebiegać? Istota i przebieg nabycia sprawdzającego Nabycie sprawdzające ma polegać na nabyciu towarów lub usług w celu sprawdzenia wywiązywania się przez sprawdzanego z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego w zakresie ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej …

Efektywność kontroli podatkowych oraz czynności sprawdzających wciąż wzrasta

Statystyki za 2020 r. pokazują, że organy podatkowe z roku na rok przeprowadzają coraz mniej kontroli podatkowych. Jednocześnie efektywność ich działania wciąż wzrasta, co skutkuje wyższą kwotą ustalonych uszczupleń. Spada liczba przeprowadzanych kontroli podatkowych Ze statystyk udostępnionych przez Ministerstwo Finansów wynika, że w 2020 r. organy podatkowe postawiły na przeprowadzanie czynności sprawdzających, a kontrole podatkowe były przeprowadzane raczej w nielicznych przypadkach. Procedura ta ma na celu m.in. sprawdzenie …

Czy można skorygować deklarację po wszczęciu kontroli lub postępowania podatkowego?

Zasady składania korekt deklaracji zostały uregulowane w ordynacji podatkowej. Zgodnie z tą ustawą osoby składające deklaracje zasadniczo mogą korygować uprzednio złożone deklaracje. Jednak istnieją pewne sytuacje, gdy dokonanie tej czynności nie jest możliwe. Korekta deklaracji w trakcie kontroli lub postępowania podatkowego Co do zasady podatnik, inkasent lub płatnik mają prawo do dokonania korekty uprzednio złożonej deklaracji. Jednak powyższe prawo ulega zawieszeniu w trakcie trwania …

Czy kontrola podatkowa ma wpływ na bieg terminu przedawnienia?

Zasadniczo zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Zatem przykładowo podatek dochodowy od osób fizycznych za rok 2019, którego termin płatności upłynął wyjątkowo – ze względu na regulacje związane z pandemią COVID-19 – w dniu 1 czerwca 2020 r., przedawni się z końcem 2025 roku. Jednakże przepisy podatkowe przewidują możliwość zawieszenia lub przerwania terminu przedawnienia, …

Czas trwania kontroli podatkowej przedsiębiorcy – przełomowy wyrok NSA

Organy podatkowe nie mogą prowadzić kontroli podatkowej w nieskończoność. Czas trwania kontroli ograniczony jest bowiem terminami określonym w ustawie Prawo przedsiębiorców. W praktyce istnieją jednak wątpliwości, w jaki sposób należy liczyć te terminy. Dotychczas organy podatkowe i sądy administracyjne przyjmowały w tym zakresie stanowisko niekorzystne dla podatników. Nadzieję na zmianę tego podejścia daje niedawny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jaki jest limit czasu trwania …

Procedury kontroli cen transferowych

W ostatnich latach organy podatkowe przejawiają coraz większe zainteresowanie tematem cen transferowych. Towarzyszy temu systematyczny wzrost liczby kontroli dotyczących transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, o czym informowaliśmy na naszym portalu Powiązane.pl w artykule Kontrola cen transferowych. Warto zatem widzieć, jakimi środkami dysponują organy podatkowe w zakresie weryfikacji realizacji obowiązków wynikających z przepisów o cenach transferowych. Czynności sprawdzające Podstawową procedurą, po którą sięgają organy podatkowe …

Limit czasu trwania kontroli w roku kalendarzowym

Prowadząc kontrolę podatkową u przedsiębiorcy, kontrolujący muszą mieć na względzie limit czasu trwania kontroli w roku kalendarzowym. W przypadku jego przekroczenia przedsiębiorca może bowiem wnieść sprzeciw wobec podjęcia i wykonywania przez organ czynności z naruszeniem przepisów. Należy jednak pamiętać, że limitu czasu trwania kontroli nie stosuje się w każdym przypadku, a zatem wniesienie sprzeciwu nie zawsze będzie możliwe. Limit czasu trwania kontroli podatkowej W myśl przepisów ustawy Prawo …

Przewodnik po kontroli

Prowadzenie firmy w sposób efektywny nie jest łatwą sztuką, a niepewność związana z ciągle zmieniającymi się przepisami prawa podatkowego wcale tego nie ułatwia. Przedsiębiorca powinien wiedzieć nie tylko w jaki sposób rozliczać na bieżąco podatki, ale również w jaki sposób przebiega kontrola tych rozliczeń. Statystki pokazują, że liczba kontroli przeprowadzanych przez urzędy skarbowe i urzędy celno-skarbowe z roku na rok maleje, jednak wzrasta ich efektywność. W konsekwencji, jeżeli już …

Wezwanie z urzędu skarbowego

W uzasadnionych przypadkach organ może wezwać podatnika do złożenia wyjaśnień, zeznań, przedłożenia dokumentów lub dokonania innej czynności. Niestawienie się lub niewykonanie innych obowiązków wskazanych w wezwaniu może czasami skutkować nałożeniem kary porządkowej. Wezwanie z urzędu skarbowego Gdy jest to niezbędne dla wyjaśnienia stanu faktycznego lub rozstrzygnięcia sprawy, organ podatkowy może wezwać stronę postępowania lub inne osoby do złożenia wyjaśnień, zeznań, przedłożenia dokumentów …

Właściwość organów przy kontroli podatkowej

Kontrolę podatkową przeprowadzają naczelnicy urzędów skarbowych. Ich właściwość wynika z miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika. W konsekwencji do kontroli podatkowej właściwy jest urząd skarbowy, w którym na co dzień rozliczamy podatki przedsiębiorstwa. Od tej zasady przewidziane zostały jednak pewne wyjątki. Zmiana adresu zamieszkania bądź siedziby Zmiana adresu zamieszkania bądź siedziby zazwyczaj skutkuje zmianą organu właściwego do przeprowadzenia kontroli. Nie będzie tak jednak w dwóch przypadkach: gdy …