Nabycie sprawdzające – nowa procedura kontroli podatników od 2022 r.

Projekt ustawy nowelizującej przepisy podatkowe w ramach tzw. Polskiego Ładu zakłada utworzenie nowej procedury kontroli podatników – nabycia sprawdzającego. Czym właściwie będzie ta procedura i jak będzie przebiegać? Istota i przebieg nabycia sprawdzającego Nabycie sprawdzające ma polegać na nabyciu towarów lub usług w celu sprawdzenia wywiązywania się przez sprawdzanego z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego w zakresie ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej …

Czy można skorygować deklarację po wszczęciu kontroli lub postępowania podatkowego?

Zasady składania korekt deklaracji zostały uregulowane w ordynacji podatkowej. Zgodnie z tą ustawą osoby składające deklaracje zasadniczo mogą korygować uprzednio złożone deklaracje. Jednak istnieją pewne sytuacje, gdy dokonanie tej czynności nie jest możliwe. Korekta deklaracji w trakcie kontroli lub postępowania podatkowego Co do zasady podatnik, inkasent lub płatnik mają prawo do dokonania korekty uprzednio złożonej deklaracji. Jednak powyższe prawo ulega zawieszeniu w trakcie trwania …

Procedury kontroli cen transferowych

W ostatnich latach organy podatkowe przejawiają coraz większe zainteresowanie tematem cen transferowych. Towarzyszy temu systematyczny wzrost liczby kontroli dotyczących transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, o czym informowaliśmy na naszym portalu Powiązane.pl w artykule Kontrola cen transferowych. Warto zatem widzieć, jakimi środkami dysponują organy podatkowe w zakresie weryfikacji realizacji obowiązków wynikających z przepisów o cenach transferowych. Czynności sprawdzające Podstawową procedurą, po którą sięgają organy podatkowe …

Limit czasu trwania kontroli w roku kalendarzowym

Prowadząc kontrolę podatkową u przedsiębiorcy, kontrolujący muszą mieć na względzie limit czasu trwania kontroli w roku kalendarzowym. W przypadku jego przekroczenia przedsiębiorca może bowiem wnieść sprzeciw wobec podjęcia i wykonywania przez organ czynności z naruszeniem przepisów. Należy jednak pamiętać, że limitu czasu trwania kontroli nie stosuje się w każdym przypadku, a zatem wniesienie sprzeciwu nie zawsze będzie możliwe. Limit czasu trwania kontroli podatkowej W myśl przepisów ustawy Prawo …

Przewodnik po kontroli

Prowadzenie firmy w sposób efektywny nie jest łatwą sztuką, a niepewność związana z ciągle zmieniającymi się przepisami prawa podatkowego wcale tego nie ułatwia. Przedsiębiorca powinien wiedzieć nie tylko w jaki sposób rozliczać na bieżąco podatki, ale również w jaki sposób przebiega kontrola tych rozliczeń. Statystki pokazują, że liczba kontroli przeprowadzanych przez urzędy skarbowe i urzędy celno-skarbowe z roku na rok maleje, jednak wzrasta ich efektywność. W konsekwencji, jeżeli już …

Wezwanie z urzędu skarbowego

W uzasadnionych przypadkach organ może wezwać podatnika do złożenia wyjaśnień, zeznań, przedłożenia dokumentów lub dokonania innej czynności. Niestawienie się lub niewykonanie innych obowiązków wskazanych w wezwaniu może czasami skutkować nałożeniem kary porządkowej. Wezwanie z urzędu skarbowego Gdy jest to niezbędne dla wyjaśnienia stanu faktycznego lub rozstrzygnięcia sprawy, organ podatkowy może wezwać stronę postępowania lub inne osoby do złożenia wyjaśnień, zeznań, przedłożenia dokumentów …

Właściwość organów i wszczęcie kontroli celno-skarbowej

Kontrolę celno-skarbową prowadzą naczelnicy urzędów celno-skarbowych. W przeciwieństwie do kontroli podatkowej, wszczęcie kontroli celno-skarbowej następuje bez wcześniejszego zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Właściwość organów przy kontroli celno-skarbowej Organem, który prowadzi kontrolę celno-skarbową, jest naczelnik urzędu celno-skarbowego. Aktualnie w Polsce funkcjonuje szesnaście urzędów celno-skarbowych. Zasadniczo obszar działania urzędu celno-skarbowego pokrywa się z terytorium województwa, jednakże trzeba wiedzieć, że formalnie każdy z naczelników urzędów celno-skarbowych jest …

Uprawnienia i obowiązki kontrolującego przy kontroli celno-skarbowej

Ze względu na charakter tzw. „twardej kontroli”, w ramach kontroli celno-skarbowej kontrolujący mają dużo szerszy zakres uprawnień, niż przy kontroli podatkowej. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jakie uprawnienia i obowiązki mają kontrolujący podczas kontroli podatkowej, zapoznaj się z artykułem Uprawnienia i obowiązki kontrolującego przy kontroli podatkowej. Uprawnienia kontrolujących Podczas kontroli celno-skarbowej kontrolującym przysługuje m.in. uprawnienie do: żądania udostępniania akt, ewidencji, ksiąg i wszelkiego rodzaju …

Prawa i obowiązki kontrolowanego

Procedury związane z kontrolą podatkową oraz celno-skarbową nakładają na kontrolowanego podatnika określone prawa i obowiązki. O ile jednak w obu rodzajach kontroli kontrolowanemu przysługują podobne prawa, tak w kontroli celno-skarbowej katalog obowiązków jest znacznie szerszy. Prawa kontrolowanego Zarówno w kontroli podatkowej, jaki i kontroli celno-skarbowej, kontrolowany ma m.in. prawo do: czynnego udziału w czynnościach kontrolnych; działania za pośrednictwem pełnomocnika (np. doradcy podatkowego); wglądu w akta sprawy, sporządzania …

Miejsce i czas prowadzenia kontroli celno-skarbowej

Podobnie jak w przypadku kontroli podatkowej, czynności w ramach kontroli celno-skarbowej mogą być przeprowadzane jedynie w określonych miejscach. Co istotne, do kontroli celno-skarbowej nie stosuje się przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców w zakresie limitu łącznego czasu trwania kontroli w ciągu roku kalendarzowego. Miejsce prowadzenia kontroli Czynności kontrolne w ramach kontroli celno-skarbowej mogą być wykonywane w: urzędzie celno-skarbowym, siedzibie kontrolowanego, miejscu prowadzenia lub przechowywania ksiąg …