Wojciech Czernik

Protokół kontroli podatkowej

Otrzymanie protokołu kontroli kończy kontrolę podatkową. Warto jednak pamiętać, że jako kontrolowany masz prawo złożyć zastrzeżenia lub wyjaśnienia do protokołu.

Protokół kontroli

Kontrola podatkowa zostaje zakończona w dniu doręczenia protokołu kontroli. Inaczej jest jednak w przypadku kontroli celno-skarbowej, która kończy się wydaniem wyniku kontroli. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule Wynik kontroli celno-skarbowej.

Protokół kontroli podatkowej jest sporządzany w dwóch egzemplarzach, z których jeden doręcza się kontrolowanemu. Każdy protokół kontroli powinien zawierać określone w ordynacji podatkowej elementy.

Protokół kontroli powinien w szczególności zawierać:
1) wskazanie kontrolowanego;
2) wskazanie osób kontrolujących;
3) określenie przedmiotu i zakresu kontroli;
4) określenie miejsca i czasu przeprowadzenia kontroli;
5) opis dokonanych ustaleń faktycznych;
6) dokumentację dotyczącą przeprowadzonych dowodów;
7) ocenę prawną sprawy będącej przedmiotem kontroli;
8) pouczenie o prawie złożenia zastrzeżeń lub wyjaśnień oraz prawie złożenia korekty deklaracji;
9) pouczenie o obowiązku zawiadomienia organu podatkowego przez kontrolowanego o każdej zmianie swojego adresu dokonanej w ciągu 6 miesięcy od dnia zakończenia kontroli podatkowej.

W protokole kontroli mogą być zawarte również ustalenia dotyczące badania ksiąg podatkowych w zakresie ich rzetelności i niewadliwości. W takim wypadku nie sporządza się odrębnego protokołu badania ksiąg podatkowych.

Zastrzeżenia do protokołu kontroli

Jeżeli nie zgadzamy się z ustaleniami zawartymi w protokole kontroli, możemy przedstawić zastrzeżenia lub wyjaśnienia. Mamy na to 14 dni od dnia doręczenia protokołu. Warto to zrobić, ponieważ w przypadku niezłożenia zastrzeżeń w wyznaczonym terminie przyjmuje się, że kontrolowany nie kwestionuje ustaleń kontroli.

Kontrolujący są obowiązani rozpatrzyć zastrzeżenia i w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania zawiadomić kontrolowanego o sposobie ich załatwienia, wskazując w szczególności, które zastrzeżenia nie zostały uwzględnione, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym.

Korekta deklaracji

Jeżeli kontrolujący uwzględnią w całości nasze zastrzeżenia lub wyjaśnienia do protokołu kontroli, nie musimy składać korekty deklaracji. W przeciwnym wypadku, w razie niezłożenia korekty deklaracji uwzględniającej ujawnione nieprawidłowości, organ podatkowy może w terminie 6 miesięcy od zakończenia kontroli wszcząć postępowanie podatkowe w sprawie, która była przedmiotem kontroli.

Dopiero po przeprowadzeniu postępowania podatkowego organ wydaje decyzję, w której określa lub ustala zobowiązanie podatkowe. Otrzymanie decyzji nie zawsze oznacza jednak, że musimy od razu zapłacić podatek. Więcej na ten temat dowiesz się w artykule Decyzja organu podatkowego.

Otrzymałeś protokół kontroli i chciałbyś złożyć zastrzeżenia lub wyjaśnienia? Skontaktuj się ze specjalistami Kancelarii PragmatIQ.

Wojciech Czernik
Michał Markiewicz