Michał Markiewicz

Od kwietnia 2020 r. czynny żal złożysz również przez internet

Dotychczas czynny żal mógł być wnoszony wyłącznie w formie papierowej lub ustnej, co wiązało się z koniecznością wizyty w urzędzie skarbowym. Ustawa o tarczy antykryzysowej wprowadziła jednak możliwość złożenia czynnego żalu przez internet.

Czynny żal

Podatnik, który naruszył przepisy podatkowe, musi liczyć się z wszczęciem przez organ podatkowy postępowania karnego skarbowego. Najczęściej postępowanie karne skarbowe wszczynane jest z powodu braku zapłaty podatku lub niezłożenia deklaracji podatkowej w terminie i kończy się ukaraniem podatnika mandatem.

Więcej na temat postępowania karnego skarbowego przeczytasz w artykule Postępowanie karne skarbowe.

Przed karnoskarbowymi konsekwencjami niedopełnienia wspomnianych wyżej obowiązków może nas jednak uchronić zawiadomienie organu podatkowego o popełnieniu czynu zabronionego, które powszechnie nazywane jest również „czynnym żalem”. Dotychczas kodeks karny skarbowy dopuszczał dwa sposoby wniesienia czynnego żalu – na piśmie albo ustnie do protokołu. W ramach tzw. tarczy antykryzysowej wprowadzono jednak możliwość złożenia czynnego żalu przez internet.

Celem wprowadzenia powyższej regulacji było ułatwienie składania czynnego żalu przez osoby, które dopuściły się wykroczenia lub przestępstwa skarbowego, a które ze względu na istniejącą sytuację społeczno-gospodarczą nie mogą zrobić tego na dotychczasowych zasadach. Ustawodawca zdecydował się na możliwie najprostszy sposób składania czynnego żalu w nowej formule, co przy powolnym procesie cyfryzacji polskich urzędów, należy uznać za rozwiązanie ułatwiające współpracę pomiędzy organami a podatnikami.

Czynny żal przez internet – jak złożyć?

Obecnie czynny żal można złożyć za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej: skrzynki e-PUAP właściwego urzędu skarbowego lub przez portal podatkowy. Do czasu uruchomienia funkcjonalności na portalu podatkowym Ministerstwo Finansów rekomenduje jednak korzystanie z pierwszego sposobu i składanie czynnego żalu na wzorze pisma ogólnego – służącego do komunikacji z administracją w sprawach, które można załatwić przez internet, a które nie mają oddzielnych formularzy.

Czynny żal przez internet – kiedy bezskuteczny?

Tak jak w przypadku standardowej procedury, złożenie czynnego żalu przez internet jest bezskuteczne, jeżeli:

  • czynność ta została dokonana w czasie, kiedy organ ścigania był już w posiadaniu udokumentowanej wiadomości o popełnieniu wykroczenia lub przestępstwa skarbowego, jak również
  • po rozpoczęciu przez organ czynności służbowych (m.in. przeszukania, czynności sprawdzających, kontroli zmierzającej do ujawnienia przestępstwa lub wykroczenia skarbowego) – o ile czynności te dostarczyły podstaw do wszczęcia postępowania karnego skarbowego o dany czyn zabroniony.

O instytucji czynnego żalu piszemy również w artykule Niezłożenie deklaracji podatkowej w terminie.

Nie dopełniłeś obowiązku podatkowego w terminie? Skontaktuj się z naszymi specjalistami – pomożemy Ci uchronić się przed negatywnymi konsekwencjami.

Michał Markiewicz
Paulina Sandomierz