Wojciech Czernik

Miejsce i czas prowadzenia kontroli podatkowej

Warto pamiętać, że czynności w ramach kontroli podatkowej mogą być przeprowadzane jedynie w wyznaczonych miejscach i jedynie przez określony czas. Jeżeli upłynął wskazany w upoważnieniu termin zakończenia kontroli, a przy tym nie został wyznaczony nowy termin, zebrane po jego upływie dokumenty nie mogą stanowić dowodu w postępowaniu podatkowym.

Miejsce prowadzenia kontroli

Czynności w ramach kontroli podatkowej mogą być przeprowadzane w:

 • siedzibie kontrolowanego,
 • miejscu, gdzie przechowywana jest dokumentacja,
 • miejscach związanych z działalnością prowadzoną przez kontrolowanego,
 • siedzibie organu podatkowego.

Kontrola prowadzona w siedzibie kontrolowanego może być prowadzona jedynie w godzinach prowadzenia działalności. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy w toku kontroli czas pracy podmiotu uległ skróceniu – w takim wypadku czynności kontrolne mogą być prowadzone przez 8 godzin dziennie.

Jeżeli księgi podatkowe są prowadzone lub przechowywane poza siedzibą kontrolowanego, kontrolowany na żądanie kontrolującego ma obowiązek zapewnić dostęp do ksiąg w swojej siedzibie. Jeśli jednak udostępnienie ich w siedzibie w znacznym stopniu utrudniałoby prowadzenie przez kontrolowanego bieżącej działalności, księgi mogą być udostępnione również w miejscu ich prowadzenia lub przechowywania.

Kontrola może być także za zgodą kontrolowanego przeprowadzana w siedzibie organu podatkowego, jeżeli może to usprawnić prowadzenie kontroli lub kontrolowany zrezygnował z uczestniczenia w czynnościach kontrolnych.

Czas prowadzenia kontroli

Kontrola podatkowa powinna zostać zakończona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie wskazanym w upoważnieniu do jej przeprowadzenia. W przypadku niezakończenia kontroli w tym terminie kontrolujący mają obowiązek zawiadomić na piśmie kontrolowanego, podając przyczyny przedłużenia terminu zakończenia kontroli i wskazując nowy termin jej zakończenia.

WAŻNE
Jeżeli nie został wskazany nowy termin zakończenia kontroli, dokumenty dotyczące czynności
kontrolnych dokonanych po upływie terminu wskazanego w upoważnieniu nie mogą stanowić
dowodu w postępowaniu podatkowym.

Kontrola podatkowa zostaje zakończona w dniu doręczenia protokołu kontroli. Więcej na ten temat dowiesz się w artykule Protokół kontroli podatkowej.

Ponadto czas trwania wszystkich kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym nie może przekraczać w odniesieniu do:

 • mikroprzedsiębiorców – 12 dni roboczych;
 • małych przedsiębiorców – 18 dni roboczych;
 • średnich przedsiębiorców – 24 dni roboczych;
 • pozostałych przedsiębiorców – 48 dni roboczych.
Mikroprzedsiębiorca Mały przedsiębiorcaŚredni przedsiębiorca
Przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:
 1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników,
 2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.
 1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników,
 2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro
– i który nie jest mikroprzedsiębiorcą.
 1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników,
 2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro
– i który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą.

Czeka Cię kontrola rozliczeń podatkowych? Zapoznaj się z naszym Przewodnikiem po kontroli, w którym znajdziesz więcej odpowiedzi na nurtujące Cię pytania.

Wojciech Czernik
Michał Markiewicz