Michał Markiewicz

Kontrola krzyżowa

W pewnych przypadkach organ podatkowy ma możliwość weryfikacji naszych dokumentów czy ksiąg bez konieczności wszczynania kontroli. Wystarczy, że aktualnie prowadzi postępowanie podatkowe, kontrolę podatkową lub kontrolę celno-skarbową u naszego kontrahenta. Potocznie nazywane jest to „kontrolą krzyżową”.

Kontrola krzyżowa w związku kontrolą podatkową

W związku z kontrolą podatkową lub postępowaniem podatkowym prowadzonym u naszego kontrahenta organ podatkowy może zażądać od nas przedstawienia dokumentów lub przekazania na własny koszt wyciągu z ksiąg podatkowych i dowodów księgowych w formie elektronicznej. Co istotne, fiskus może się zwrócić się do nas z takim żądaniem nie tylko wtedy, gdy prowadzi kontrolę lub postępowanie u naszego bezpośredniego kontrahenta wykonującego działalność gospodarczą, ale również u podmiotów uczestniczących w dostawie tego samego towaru lub świadczeniu tej samej usługi.

Ponieważ kontrola krzyżowa prowadzona jest w ramach czynności sprawdzających, organ podatkowy nie ma obowiązku zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia kontroli ani doręczenia upoważnienia do jej przeprowadzenia. Nie stosuje się także ograniczeń dotyczących terminu zakończenia oraz czasu trwania kontroli.

Z czynności przeprowadzonych w ramach kontroli krzyżowej sporządza się protokół. Nie jest to jednak ten sam protokół, który kończy kontrolę podatkową. O protokole kontroli podatkowej piszemy w artykule Protokół kontroli podatkowej.

Kontrola krzyżowa w związku z kontrolą celno-skarbową

Kontrola krzyżowa w związku kontrolą celno-skarbową u naszego kontrahenta ma jeszcze szerszy zakres niż opisany powyżej. Oprócz udostępnienia dokumentów oraz przekazania na własny koszt elektronicznego wyciągu z ksiąg podatkowych, kontrolujący mogą wystąpić do nas również o udzielenie wyjaśnień związanych z dostawą towaru lub usługi. Bardziej obszerny jest także katalog podmiotów, które uważane są za kontrahentów. Zalicza się do nich bowiem m.in. podmioty prowadzące działalność gospodarczą, które w okresie objętym kontrolą celno-skarbową uczestniczyły w dostawie tego samego towaru lub usługi, magazynowaniu, przepakowywaniu, przeładunku lub przesyłaniu tego samego towaru, a także przewoźników drogowych biorących udział pośrednio lub bezpośrednio w dostawie towaru.

Jeżeli masz wątpliwości, czy organ zasadnie żąda od Ciebie dokumentów dotyczących transakcji zawieranych z innym podmiotem, skontaktuj się z nami. Pomożemy Ci rozwiązać problem.

Michał Markiewicz