Michał Markiewicz

Jak liczyć termin wskazany w wezwaniu z urzędu skarbowego?

Osoby, które otrzymują wezwanie z urzędu skarbowego, często zastanawiają się, w jaki sposób należy liczyć wskazany w wezwaniu termin. Tymczasem liczenie terminów podatkowych jest bardzo proste – wystarczy jedynie pamiętać o kilku zasadach.

Termin w wezwaniu z urzędu skarbowego

Wzywając do złożenia wyjaśnień, zeznań lub przedłożenia dokumentów – w zależności od tego, co wynika z treści wezwania – organ podatkowy wyznacza wezwanej osobie termin, w którym powinna ona dokonać wskazanej w nim czynności. Nieudzielenie odpowiedzi w terminie może skutkować nałożeniem przez organ kary porządkowej, o czym szerzej piszemy w artykule Wezwanie z urzędu skarbowego.

Po otrzymaniu wezwania z urzędu skarbowego wiele osób w pierwszej kolejności zadaje sobie jednak zasadnicze pytanie – w jaki sposób należy liczyć termin, który wynika z wezwania?

Termin liczony w dniach

Najczęściej termin na udzielenie odpowiedzi na wezwanie z urzędu skarbowego wynosi 7 lub 14 dni. W przypadku tego rodzaju terminu, tj. określonego w dniach, należy przede wszystkim pamiętać o zasadzie, zgodnie z którą przy obliczaniu terminu nie uwzględnia się dnia, w którym odebrano wezwanie. Oznacza to, że pierwszym dniem, od którego należy liczyć bieg terminu, jest następny dzień po otrzymaniu wezwania.

Druga zasada, którą trzeba mieć na uwadze przy obliczaniu terminów wyrażonych w dniach, dotyczy ostatniego dnia terminu. Zasadniczo bowiem termin na odpowiedź upływa wraz z końcem ostatniego dnia terminu. Jeśli jednak ostatni dzień terminu wypada w sobotę, niedzielę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, termin na odpowiedź upływa wraz z końcem najbliższego dnia roboczego.

Przykład

Podatnik odebrał 4 czerwca wezwanie z urzędu skarbowego do złożenia wyjaśnień w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Pierwszym dniem terminu na udzielenie organowi podatkowemu odpowiedzi jest zatem 5 czerwca, a ostatnim 11 czerwca. Jednakże z uwagi na okoliczność, że 11 czerwca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, ostatnim dniem terminu wyjątkowo nie będzie 11, lecz 12 czerwca.

Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem odpowiedź została wysłana do urzędu skarbowego:

  • w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem platformy ePUAP (pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczeni odbioru, czyli tzw. UPO) lub
  • nadana w placówce Poczty Polskiej.

Termin liczony w tygodniach, miesiącach i latach

Mimo iż organy podatkowe w wezwaniach zasadniczo wyznaczają terminy w dniach, w prawie podatkowym spotykane są także terminy określone w tygodniach, miesiącach lub latach. Warto zatem pamiętać, że w odniesieniu do tych terminów obowiązują inne zasady liczenia.

Terminy określone w tygodniach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim tygodniu, który odpowiada początkowemu dniowi terminu. Terminy określone w miesiącach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim miesiącu, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca. Z kolei terminy określone w latach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim roku, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim roku nie było – w dniu, który poprzedzałby bezpośrednio ten dzień. Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, tutaj również – co do zasady – za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Przykład

Podatnik odebrał 4 czerwca wezwanie z urzędu skarbowego do złożenia wyjaśnień w terminie miesiąca od dnia doręczenia wezwania. Pierwszym dniem terminu na udzielenie organowi podatkowemu odpowiedzi jest zatem 4 czerwca, a ostatnim 4 lipca. Jednakże z uwagi na okoliczność, że 4 lipca wypada w sobotę, ostatnim dniem terminu wyjątkowo nie będzie 4, lecz 6 lipca.

Otrzymałeś wezwanie z urzędu skarbowego i nie wiesz jak się do niego ustosunkować? Skontaktuj się ze specjalistami Kancelarii PragmatIQ.

Michał Markiewicz