Tymczasowe zajęcie ruchomości – nowa instytucja Polskiego Ładu od 2022 r.

Projekt ustawy wprowadzającej tzw. Polski Ład przewiduje nowe uprawnienie dla organów podatkowych, które będzie polegało na możliwości zajęcia mienia ruchomego podatnika nawet na 96 godzin.  Na czym będzie polegało tymczasowe zajęcie ruchomości?  Zmiany podatkowe zaproponowane w ramach tzw. Polskiego Ładu dotyczą również uprawnień organów podatkowych. W ramach nowych kompetencji organy uprawione będą m.in. do tymczasowego zajęcia ruchomości, ale również do dokonywania nabycia sprawdzającego, o którym szerzej …

Nabycie sprawdzające – nowa procedura kontroli podatników od 2022 r.

Projekt ustawy nowelizującej przepisy podatkowe w ramach tzw. Polskiego Ładu zakłada utworzenie nowej procedury kontroli podatników – nabycia sprawdzającego. Czym właściwie będzie ta procedura i jak będzie przebiegać? Istota i przebieg nabycia sprawdzającego Nabycie sprawdzające ma polegać na nabyciu towarów lub usług w celu sprawdzenia wywiązywania się przez sprawdzanego z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego w zakresie ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej …

Efektywność kontroli podatkowych oraz czynności sprawdzających wciąż wzrasta

Statystyki za 2020 r. pokazują, że organy podatkowe z roku na rok przeprowadzają coraz mniej kontroli podatkowych. Jednocześnie efektywność ich działania wciąż wzrasta, co skutkuje wyższą kwotą ustalonych uszczupleń. Spada liczba przeprowadzanych kontroli podatkowych Ze statystyk udostępnionych przez Ministerstwo Finansów wynika, że w 2020 r. organy podatkowe postawiły na przeprowadzanie czynności sprawdzających, a kontrole podatkowe były przeprowadzane raczej w nielicznych przypadkach. Procedura ta ma na celu m.in. sprawdzenie …

Czy można skorygować deklarację po wszczęciu kontroli lub postępowania podatkowego?

Zasady składania korekt deklaracji zostały uregulowane w ordynacji podatkowej. Zgodnie z tą ustawą osoby składające deklaracje zasadniczo mogą korygować uprzednio złożone deklaracje. Jednak istnieją pewne sytuacje, gdy dokonanie tej czynności nie jest możliwe. Korekta deklaracji w trakcie kontroli lub postępowania podatkowego Co do zasady podatnik, inkasent lub płatnik mają prawo do dokonania korekty uprzednio złożonej deklaracji. Jednak powyższe prawo ulega zawieszeniu w trakcie trwania …

Kiedy nie trzeba stawiać się na wezwanie z urzędu skarbowego?

Obowiązek osobistego stawiennictwa w przypadku otrzymania wezwania z urzędu skarbowego wynika z przepisów ordynacji podatkowej. Wezwany co do zasady obowiązany jest wyłącznie do stawienia się na wezwanie organu podatkowego na terenie województwa, w którym obecnie zamieszkuje lub przebywa. W praktyce istnieje jednak kilka wyjątków od tej reguły. Wezwanie przez organ podatkowy z innego województwa Co do zasady obowiązek stawienia się przed organem podatkowym ma zastosowanie wyłącznie w obrębie województwa, w którym wezwany zamieszkuje lub …

Czy w przypadku braku przekazania informacji o schemacie podatkowym istnieje możliwość złożenia czynnego żalu?

Kodeks karny skarbowy w odniesieniu do niewyzywania się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych (MDR) przewiduje karę grzywny, która w zależności od okoliczności może wynieść od kilkuset do nawet kilkudziesięciu milionów złotych. W przypadku braku złożenia takiej informacji istnieje jednak możliwość uwolnienia się od odpowiedzialności karnoskarbowej poprzez złożenie tzw. czynnego żalu. Obowiązek przekazywania informacji o schematach podatkowych (MDR) Z dniem 1 stycznia 2019 r. w życie weszły regulacje, …

Kto ponosi odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe spółki kapitałowej?

Pomimo iż spółki kapitałowe są podmiotami, które niezależnie i w pełni samodzielnie działają na rynku gospodarczym Ordynacja podatkowa przewiduje, że w wyjątkowych sytuacjach odpowiedzialność za ich zobowiązania podatkowe mogą ponosić również osoby trzecie. Kto i na jakich zasadach może zatem zostać obciążony taką odpowiedzialnością? Odpowiedzialność wspólników spółek kapitałowych (spółki z o.o., spółki z o.o. w organizacji, spółki akcyjnej oraz spółki akcyjnej w organizacji) Zasadniczo za swoje zobowiązania podatkowe odpowiadają …

Kto ponosi odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe spółki osobowej?

W spółkach osobowych zasadniczo nie ma zarządu a za zobowiązania spółek mogą odpowiadać ich wspólnicy. Jednak odpowiedzialność ta nie jest jednakowa w każdej spółce i nie zawsze dotyczy wszystkich wspólników. Spółki osobowe nie są osobami prawnymi, jednak posiadają zdolność prawną (zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków) oraz zdolność procesową (możliwość pozywania i bycia pozywanym). Charakterystyczną cechą spółek osobowych oraz spółki cywilnej jest brak organów, które reprezentowałyby je w obrocie …

Instytucja dobrowolnego poddania się odpowiedzialności w postępowaniu karnym skarbowym

Naruszenie przepisów karnych skarbowych może wiązać się z istotnymi konsekwencjami. Cześć z nich można jednak ograniczyć korzystając z instytucji dobrowolnego poddania się odpowiedzialności. Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności – przesłanki Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności jest jedną z instytucji uregulowanych w Kodeksie karnym skarbowym. Innym przykładem podobnej regulacji, występującej w postępowaniu karnym skarbowym , jest instytucja tzw. czynnego żalu, o którym pisaliśmy w artykule Od kwietnia 2020 …

Jak liczyć termin wskazany w wezwaniu z urzędu skarbowego?

Osoby, które otrzymują wezwanie z urzędu skarbowego, często zastanawiają się, w jaki sposób należy liczyć wskazany w wezwaniu termin. Tymczasem liczenie terminów podatkowych jest bardzo proste – wystarczy jedynie pamiętać o kilku zasadach. Termin w wezwaniu z urzędu skarbowego Wzywając do złożenia wyjaśnień, zeznań lub przedłożenia dokumentów – w zależności od tego, co wynika z treści wezwania – organ podatkowy wyznacza wezwanej osobie termin, w którym powinna …