Czy można skorygować deklarację po wszczęciu kontroli lub postępowania podatkowego?

Zasady składania korekt deklaracji zostały uregulowane w ordynacji podatkowej. Zgodnie z tą ustawą osoby składające deklaracje zasadniczo mogą korygować uprzednio złożone deklaracje. Jednak istnieją pewne sytuacje, gdy dokonanie tej czynności nie jest możliwe. Korekta deklaracji w trakcie kontroli lub postępowania podatkowego Co do zasady podatnik, inkasent lub płatnik mają prawo do dokonania korekty uprzednio złożonej deklaracji. Jednak powyższe prawo ulega zawieszeniu w trakcie trwania …

Kiedy nie trzeba stawiać się na wezwanie z urzędu skarbowego?

Obowiązek osobistego stawiennictwa w przypadku otrzymania wezwania z urzędu skarbowego wynika z przepisów ordynacji podatkowej. Wezwany co do zasady obowiązany jest wyłącznie do stawienia się na wezwanie organu podatkowego na terenie województwa, w którym obecnie zamieszkuje lub przebywa. W praktyce istnieje jednak kilka wyjątków od tej reguły. Wezwanie przez organ podatkowy z innego województwa Co do zasady obowiązek stawienia się przed organem podatkowym ma zastosowanie wyłącznie w obrębie województwa, w którym wezwany zamieszkuje lub …

Czy w przypadku braku przekazania informacji o schemacie podatkowym istnieje możliwość złożenia czynnego żalu?

Kodeks karny skarbowy w odniesieniu do niewyzywania się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych (MDR) przewiduje karę grzywny, która w zależności od okoliczności może wynieść od kilkuset do nawet kilkudziesięciu milionów złotych. W przypadku braku złożenia takiej informacji istnieje jednak możliwość uwolnienia się od odpowiedzialności karnoskarbowej poprzez złożenie tzw. czynnego żalu. Obowiązek przekazywania informacji o schematach podatkowych (MDR) Z dniem 1 stycznia 2019 r. w życie weszły regulacje, …

Kto ponosi odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe spółki kapitałowej?

Pomimo iż spółki kapitałowe są podmiotami, które niezależnie i w pełni samodzielnie działają na rynku gospodarczym Ordynacja podatkowa przewiduje, że w wyjątkowych sytuacjach odpowiedzialność za ich zobowiązania podatkowe mogą ponosić również osoby trzecie. Kto i na jakich zasadach może zatem zostać obciążony taką odpowiedzialnością? Odpowiedzialność wspólników spółek kapitałowych (spółki z o.o., spółki z o.o. w organizacji, spółki akcyjnej oraz spółki akcyjnej w organizacji) Zasadniczo za swoje zobowiązania podatkowe odpowiadają …

Kto ponosi odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe spółki osobowej?

W spółkach osobowych zasadniczo nie ma zarządu a za zobowiązania spółek mogą odpowiadać ich wspólnicy. Jednak odpowiedzialność ta nie jest jednakowa w każdej spółce i nie zawsze dotyczy wszystkich wspólników. Spółki osobowe nie są osobami prawnymi, jednak posiadają zdolność prawną (zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków) oraz zdolność procesową (możliwość pozywania i bycia pozywanym). Charakterystyczną cechą spółek osobowych oraz spółki cywilnej jest brak organów, które reprezentowałyby je w obrocie …

Instytucja dobrowolnego poddania się odpowiedzialności w postępowaniu karnym skarbowym

Naruszenie przepisów karnych skarbowych może wiązać się z istotnymi konsekwencjami. Cześć z nich można jednak ograniczyć korzystając z instytucji dobrowolnego poddania się odpowiedzialności. Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności – przesłanki Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności jest jedną z instytucji uregulowanych w Kodeksie karnym skarbowym. Innym przykładem podobnej regulacji, występującej w postępowaniu karnym skarbowym , jest instytucja tzw. czynnego żalu, o którym pisaliśmy w artykule Od kwietnia 2020 …

Jak liczyć termin wskazany w wezwaniu z urzędu skarbowego?

Osoby, które otrzymują wezwanie z urzędu skarbowego, często zastanawiają się, w jaki sposób należy liczyć wskazany w wezwaniu termin. Tymczasem liczenie terminów podatkowych jest bardzo proste – wystarczy jedynie pamiętać o kilku zasadach. Termin w wezwaniu z urzędu skarbowego Wzywając do złożenia wyjaśnień, zeznań lub przedłożenia dokumentów – w zależności od tego, co wynika z treści wezwania – organ podatkowy wyznacza wezwanej osobie termin, w którym powinna …

Czy kontrola podatkowa ma wpływ na bieg terminu przedawnienia?

Zasadniczo zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Zatem przykładowo podatek dochodowy od osób fizycznych za rok 2019, którego termin płatności upłynął wyjątkowo – ze względu na regulacje związane z pandemią COVID-19 – w dniu 1 czerwca 2020 r., przedawni się z końcem 2025 roku. Jednakże przepisy podatkowe przewidują możliwość zawieszenia lub przerwania terminu przedawnienia, …

Czas trwania kontroli podatkowej przedsiębiorcy – przełomowy wyrok NSA

Organy podatkowe nie mogą prowadzić kontroli podatkowej w nieskończoność. Czas trwania kontroli ograniczony jest bowiem terminami określonym w ustawie Prawo przedsiębiorców. W praktyce istnieją jednak wątpliwości, w jaki sposób należy liczyć te terminy. Dotychczas organy podatkowe i sądy administracyjne przyjmowały w tym zakresie stanowisko niekorzystne dla podatników. Nadzieję na zmianę tego podejścia daje niedawny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jaki jest limit czasu trwania …

Od kwietnia 2020 r. czynny żal złożysz również przez internet

Dotychczas czynny żal mógł być wnoszony wyłącznie w formie papierowej lub ustnej, co wiązało się z koniecznością wizyty w urzędzie skarbowym. Ustawa o tarczy antykryzysowej wprowadziła jednak możliwość złożenia czynnego żalu przez internet. Czynny żal Podatnik, który naruszył przepisy podatkowe, musi liczyć się z wszczęciem przez organ podatkowy postępowania karnego skarbowego. Najczęściej postępowanie karne skarbowe wszczynane jest z powodu braku zapłaty podatku lub …