Czynności sprawdzające – uprawnienia organu podatkowego
Read more.
Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej
Read more.
Wszczęcie kontroli podatkowej
Read more.
Protokół kontroli podatkowej
Read more.
Wynik kontroli celno-skarbowej
Read more.
Decyzja organu podatkowego
Read more.
Odwołanie od decyzji podatkowej
Read more.
Skarga do sądu administracyjnego
Read more.
Postępowanie karne skarbowe
Read more.